REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług reklamowych (dalej: Regulamin) określa ramowe warunki współpracy pomiędzy stronami Umowy o świadczenie usług reklamowych (dalej: Umowa), w tym w szczególności prawa i obowiązki stron Umowy, sposoby zawarcia Umowy, sposoby płatności, zakres udzielonej licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy oraz szczególne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą świadczącym usługi reklamowe w trybie niniejszego Regulaminu jest JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do rejestru spółek pod numerem 9389702.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w Dni robocze, za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@jetmail.uk.
 4. Zawarcie między Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy i jej wykonanie, w tym zawarcie przez Strony Umowy w trybie, o którym mowa w § 4 Regulaminu, odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie.
 5. Usługobiorcą mogą być wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli zawierają Umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem osób fizycznych zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów).
 6. Regulamin stanowi integralną część postanowień Umowy oraz wszystkich innych dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy. Regulamin jest dostępny pod adresem regulamin.jetmail.uk w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przy użycie niezbędnych urządzeń umożliwiających dostęp do Serwisu Internetowego.
 7. Regulamin oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące załączniki do Umowy, stanowią integralną część Umowy. Wszelkie postanowienia z nich wynikające należy interpretować przy uwzględnieniu ich wzajemnie objaśniającego i uzupełniającego się charakteru.

§ 2. DEFINICJE

 1. Opłata za Usługę – wynagrodzenie płatne przez Usługobiorcę Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem usługi reklamowej szczegółowo opisanej w postanowieniach § 5 Regulaminu, we wskazanym przez Usługobiorcę zakresie, z wyłączeniem wynagrodzenia za przygotowanie treści Listów Reklamowych i projektu graficznego Strony Landing Page;
 2. Opłata za LP - płatna przez Usługobiorcę Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy za przygotowanie treści Listów Reklamowych i projektu graficznego Strony Landing Page;
 3. Baza Adresatów> – prowadzona przez Usługodawcę baza danych obejmująca adresy elektronicznych skrzynek pocztowych (e-mail), wykorzystywanych do przesyłania Listów Reklamowych;
 4. Dzień Roboczy – dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych u Usługodawcy jako dni wolne od pracy;
 5. Domena – określony w Umowie adres serwisu internetowego, zarejestrowanego prowadzonego i utrzymywanego przez Usługodawcę, pod którym znajduje się Strona Landing Page oraz udostępnione Usługobiorcy adresy skrzynek pocztowych;
 6. Hosting – wyodrębnione i udostępnione przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie, miejsce na serwerze Usługodawcy przeznaczone na Stronę Landing page oraz Skrzynki Pocztowe;
 7. List Reklamowy – tworzona przez Usługodawcę przy udziale Usługobiorcy treść listu elektronicznego przeznaczonego do przesyłania na skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) podmiotów potencjalnie zainteresowanych usługami lub towarami Usługobiorcy;
 8. Lead - zapytanie ofertowe skierowane przez adresata Listu Reklamowego do Usługobiorcy wskutek wysyłki Listów Reklamowych, a przekazywane Usługobiorcy przez Usługodawcę;
 9. Odsłona – jest to zdarzenie pełnego przeładowania nową treścią zawartości strony w oknie przeglądarki lub aplikacji, powodujące wykonanie kodu Google Analytics, poprzedzone każdorazowo akcją adresata Listu Reklamowego, wynikłą z intencji pozyskania nowej treści, aktualizacji bieżącej treści lub skorzystania z nowej usługi;
 10. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Usługobiorcy czynności niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie tworzenia projektu Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page,
  • akceptacji projektu Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page,
  • zgłaszania zmian i poprawek w projekcie Listu Reklamowego oraz projekcie Strony Landing Page,
  • otrzymywania rachunków lub faktur VAT;
 11. Raport – przygotowane przez Usługodawcę dla Usługobiorcy, w formie elektronicznej, sprawozdanie z realizacji usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu, w szczególności dotyczących liczby wysłanych Listów reklamowych, liczby otwarć Listu Reklamowego, Odsłon Strony Landing Page oraz terminu wysłania Listów Reklamowych;
 12. Serwis internetowy Usługodawcy – strona dostępna pod adresem: jetmail.uk;
 13. Skrzynka Pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, utworzona i utrzymywana przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy , na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, służąca do realizacji usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu;
 14. Strona Landing Page – tworzona przez Usługodawcę przy niezbędnym udziale Usługobiorcy strona internetowa prowadzona pod Domeną określoną w Umowie i korzystająca z Hostingu Usługodawcy, zawierająca informacje dotyczące Usługobiorcy, w szczególności: informacje o przedsiębiorstwie Usługobiorcy i przedmiocie jego działalności, informacje o ofercie Usługobiorcy, w tym informacje promocyjne, zaproszenia, podziękowania itp.

§ 3. ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. W ramach Umowy zawartej przez Usługodawcę i Usługobiorcę, na warunkach, zasadach i w zakresie określonych w Umowie i Regulaminie Usługodawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Usługobiorcy usługi reklamowej szczegółowo opisanej w postanowieniach § 5 Regulaminu.
 2. Usługobiorca w czasie trwania Umowy zobowiązany jest do:
  • podjęcia wszelkich niezbędnych działań obejmujących, w szczególności udzielenie Usługodawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień potrzebnych Usługodawcy do podjęcia przez Usługodawcę prawidłowego wykonywania usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu,
  • natychmiastowego zgłaszania Usługodawcy wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonej z Usługodawcą treści lub układzie graficznym Listu Reklamowego lub Strony Landing Page,
  • natychmiastowego zgłaszania Usługodawcy wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem usługi reklamowej opisanej szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 3. Do prawidłowego wykonywania postanowień Umowy oraz Regulaminu, w tym do korzystania z usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu, niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (zaleca się stosowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer (wersja od IE 9.), Mozilla Firefox (wersja od 10.), Google Chrome (wersja od 20.0.1132),
  • aktywny adres Skrzynki Pocztowej,
  • oprogramowania Adobe do przeglądania plików PDF.
 4. W przypadku, gdy zmianie ulegną dane teleadresowe Usługobiorcy wskazane w Umowie, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zmiany, każdorazowo zawiadomić Usługodawcę o zmianie tych danych. Wszelkie oświadczenia i informacje kierowane przez Usługodawcę na dotychczas wskazane przez Usługobiorcę dane teleadresowe, do momentu uzyskania przez Usługodawcę informacji o zmianie danych teleadresowych Usługobiorcy, uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta w trybie indywidualnych rokowań prowadzonych przez przedstawicieli Usługodawcy z przedstawicielami Usługobiorcy.
 2. Tryb zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje co najmniej: ustalenie wszelkich istotnych postanowień Umowy, w tym wskazanie okresu trwania Umowy i sposobu zapłaty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP, stosownie do postanowień § 5 Regulaminu oraz innych postanowień, o których mowa w Umowie.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jednej usługi reklamowej, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 4. Przy zawieraniu Umowy, Usługobiorca, zobowiązany jest do:
  • zdefiniowania Bazy Adresatów (Baza Adresatów profilowana lub nieprofilowana), z uwzględnieniem możliwych do określenia cech i właściwości poszczególnych grup adresatów z Bazy Adresatów,
  • wskazania sposobu rozliczenia.

§ 5. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Warunkiem świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi reklamowej, jest:
  • zawarcie przez Usługodawcę z Usługobiorcą Umowy w trybie opisanym w postanowieniach § 4 Regulaminu;
  • udzielanie przez Usługobiorcę Usługodawcy wszystkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących treści, układu graficznego oraz innych niezbędnych cech i właściwości Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page;
  • dokonanie przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy zapłaty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP na zasadach i w terminach opisanych w postanowieniach § 6 Regulaminu o ile Umowa nie stawnowi inaczej.
 2. Świadczenie usługi reklamowej obejmuje wykonanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, przy niezbędnym jego udziale, Listu Reklamowego, w tym utworzenie i przygotowanie jego treści i układu graficznego, a także Strony Landing Page, w tym utworzenie i przygotowanie jej treści i układu graficznego oraz udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page, na zasadach i warunkach opisanych w Umowie i Regulaminie.
 3. Świadczenie usługi reklamowej obejmuje także:
  • zarejestrowanie przez Usługodawcę Domeny dla Strony Landing Page o nazwie wskazanej w Umowie oraz utrzymywanie Strony Landing Page na serwerze (Hosting),
  • utworzenie i uruchomienie przez Usługodawcę jednej Skrzynki Pocztowej służącej do bieżącej obsługi zapytań i Leadów (o łącznej pojemności do 1000 MB),
  • wysłanie przez Usługodawcę, w terminie wskazanym w Umowie lub wynikającym z postanowienia ust. 8, wykonanego zgodnie z postanowieniami ust. 5-7 Listu Reklamowego, w ilości wynikającej z Umowy, na adresy elektronicznych skrzynek pocztowych pobranych z wskazanej w Umowie Bazy Adresatów,
  • bieżącą obsługę funkcjonowania Domeny Strony Landning Page i Hostingu Skrzynek Pocztowych i Strony Landing Page oraz bieżącą obsługę procesu wysyłki Listów Reklamowych, w tym odbieranie poczty elektronicznej kierowanej do Usługobiorcy od posiadaczy elektronicznych skrzynek pocztowych, na adresy których kierowane były Listy Reklamowe, zawierającej pytania do Usługobiorcy i przekazywanie Leadów Usługobiorcy.
 4. Usługodawca, w ramach usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach ust. 2 – 4, wykona na rzecz Usługobiorcy, projekt Listu Reklamowego oraz projekt Strony Landing Page, w terminie wskazanym w Umowie, nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od dnia uzyskania od Osoby Kontaktowej lub Usługobiorcy wszystkich niezbędnych informacji i danych koniecznych do wykonania Listu Reklamowego i Strony Landing Page zgodnie z Umową oraz dokonania zapłaty przez Usługobiorcę Opłaty z usługę oraz Opłaty za LP na zasadach i w terminach opisanych w postanowieniach § 6 Regulaminu o ile Umowa nie stanowi inczej. O wykonaniu projektu Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page, Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę w drodze wiadomości wysłanej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Usługobiorcy wskazany w Umowie.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy projektu Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page, stosownie do postanowień ust. 5, do wskazania Usługodawcy zakresu i rodzaju zmian oraz uzupełnień w przygotowywanych projektach Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page. W razie wątpliwości, brak odpowiedzi Usługobiorcę, w terminie wyżej wskazanym, poczytuje się jako akceptację przez Usługobiorcę projektu Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page.
 6. Zgłoszone w trybie opisanym w ust. 6 zmiany i uzupełnienia projektów Listu Reklamowego oraz projektu Strony Landing Page Usługodawca wykona niezwłocznie, najdalej w ciągu 3 Dni Roboczych. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zmiany lub uzupełnienia projektów Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page po upływie terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 6, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona będzie od zakresu zmian i uzupełnień oraz terminu ich wykonania.
 7. W przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu i niedookreślenia w Umowie terminu wysyłki Listów Reklamowych, Usługodawca, zgodnie z postanowieniem ust. 3 pkt 3 wyśle Listy Reklamowe, przygotowane zgodnie z postanowieniami ust. 5-7, w terminie przez siebie wybranym i obejmującym maksymalnie 20 kolejnych Dni Roboczych lub ustalonym z Usługobiorcą, przy czym ustalenia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym zakresie uznane zostaną za wiążące.
 8. Ustala się, że zakończenie świadczenia przez Usługodawcę usługi reklamowej następuje po upływie 7 dni od dnia wysłania ostatniego Listu Reklamowego, zgodnie z postanowieniami ust. 3 pkt 3 i ust. 8 oraz doręczeniu przez Usługodawcę Faktury VAT, o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 2 lit. b Regulaminu o ile Umowa nie stanowi inaczej. Usługodawca, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania od Usługobiorcy wpłaty całości Opłaty za usługę, na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Usługobiorcy wskazany w Umowie, wyśle Usługobiorcy Raport.
 9. W trakcie trwania Umowy Usługodawca może zamawiać dowolną liczbę wysyłek Listów Reklamowych za opłata ustaloną w Umowie oraz na zasadach płatności ustalonych w § 6 ust. 2 z wyłączeniem płatności za Stronę LP, gdy ta nie będzie zmieniana.
 10. Usługodawca, przy wykonywaniu usługi reklamowej uprawniony jest, bez konieczności uzyskania zgody Usługobiorcy, do zlecenia wykonania całości lub części Umowy podwykonawcom. Za działania lub zaniechania podwykonawców Usługodawca odpowiada jak za swoje działania lub zaniechania.

§ 6. WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłaty za LP oraz Opłaty za usługę wynikających z Umowy i zależnych od następujących czynników:
  • Liczby wysyłek Listów Reklamowych;
  • Liczby Leadów (cost per lead, CPL);
 2. O ile Umowa nie stanowi inaczej opłata za usługę płatna będzie w następujący sposób:
  • 50% Opłaty za usługę oraz Opłata za LP płatne będą z góry, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionych w momencie zawarcia Umowy, na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia,
  • 50% Opłaty za usługę płatne będzie przed rozpoczęciem wysyłki Listu Reklamowego, na podstawie rachunku lub faktury VAT, doręczonych przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia,
 3. Za chwilę zapłaty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP, o których mowa w ust. 1 i 2, poczytuje się moment wpływu całej kwoty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP, na rachunek bankowy Usługodawcy, chyba że co innego wynika z treści Umowy.
 4. W przypadku braku zapłaty całości lub części kwoty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP w terminie i na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2, niezależnie od uprawnień przewidzianych w innych postanowieniach Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo:
  • zablokowania Domeny i Hostingu Strony Landing Page i Skrzynek Pocztowych oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań i czynności składających się na usługę reklamową, opisaną szczegółowo w postanowieniu § 5 Regulaminu, do czasu uiszczenia przez Usługobiorcę całości wymagalnej kwoty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i opłatami, o których mowa w pkt 2. Po zapłacie wyżej wskazanej kwoty, nastąpi odblokowanie Domeny i Hostingu Strony Landing Page i Skrzynek Pocztowych oraz wznowienie działań objętych usługą reklamową opisaną szczegółowo w postanowieniu § 5 Regulaminu;
  • naliczenia Usługobiorcy dodatkowej opłaty w związku z podjęciem działań zmierzających do wyegzekwowania od Usługobiorcy należnej kwoty Opłaty za usługę oraz Opłaty za LP w wysokości:
   • 10 zł – za wystawienie pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
   • 20 zł – za wystawienie drugiego pisemnego wezwania do zapłaty,
   • 30 zł – za wystawienie trzeciego i kolejnych pisemnych wezwań do zapłaty.
 5. Za wezwanie pisemne uważa się również wezwanie w formacie elektronicznym PDF wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby kontaktowej wskazanej w umowie.

§ 7. UDZIELENIE LICENCJI

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page, w tym do wszelkich dokumentów udostępnianych i przekazywanych Usługobiorcy w związku z realizacją Umowy.
 2. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, ani nie zobowiązuje Usługodawcy do przeniesienia tych praw w przyszłości, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 3. Usługobiorca, w związku z zawarciem Umowy i w ramach kwoty Wykupu Strony Landing Page, o której mowa w Umowie, po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty całości Opłaty za usługę i Opłaty za LP oraz za Wykup Strony LP wynikających z Umowy, w terminach i na zasadach, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, udziela Usługodawcy, na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji obejmujących:
  • prawo do wyświetlania, przeglądania i stosowania kodu Listu Reklamowego i kodu Strony Landing Page, obejmujących treść i układ graficzny Listu Reklamowego i Strony Landing Page, w szczególności obejmujące prawo wyświetlania Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się posługuje, w szczególności poprzez sieć Internet,
  • prawo do dalszego wykorzystywania Listu Reklamowego lub Strony Landing Page, ich treści i układu graficznego w oparciu o Domenę, stosownie do postanowienia ust. 4 lub w ramach innej domeny,
  • prawa do dokonywania w Liście Reklamowym i Stronie Landing Page, zmian i modyfikacji, w szczególności w zakresie treści lub układu graficznego.
 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w ramach licencji, o której mowa w ust. 3, na wyraźne żądanie Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się do wydania kodu authinfo umożliwiającego transfer Domeny do innego operatora lub przeniesienie Domeny na konto Usługobiorcy.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje, w szczególności prawa do prezentowania Listu Reklamowego lub Strony Landing Page w sposób umożliwiający Usługobiorcy lub podmiotom trzecim wykorzystanie Listu Reklamowego lub Strony Landing Page, ich treści lub układu graficznego w sposób sprzeczny z warunkami wynikającymi z Umowy lub Regulaminu.
 6. Nieprzenaszalność licencji, o której mowa w ust. 3 oznacza, że Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy, przenieść przysługujących mu praw wynikających z licencji udzielonej na podstawie ust. 3 na podmiot trzeci, ani zezwolić temu podmiotowi, w sposób wyraźny lub dorozumiany na korzystanie z kodu Listu Reklamowego lub kodu Strony Landing Page, ich treści lub układu graficznego.
 7. Usługodawca udziela licencji, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w ust. 2-4 na czas nieokreślony, z ograniczeniem do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  • naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności naruszenia określonych w § 7 Regulaminu zasad korzystania z autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy,
  • opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Usługodawcy stosownie do postanowień § 6 Regulaminu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Usługobiorcy do zapłaty należności Usługodawcy z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu zapłaty.
 2. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Usługodawca zablokuje Domenę i Hosting Strony Landing Page i Skrzynek Pocztowych oraz wstrzyma się z podjęciem jakichkolwiek działań i czynności składających się na usługę reklamową, opisaną szczegółowo w postanowieniu § 5 Regulaminu.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługobiorcę, na podstawie postanowienia ust. 2, Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto tytułem zwrotu kosztów wykonania, zgodnie z postanowieniami §5 ust. 5-7, Listów Reklamowych oraz Strony Landing Page.

§ 9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Usługobiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wykonywania postanowień Umowy i Regulaminu z należytą starannością.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w sposób niezakłócający działalności Usługodawcy, w szczególności poprzez powstrzymywanie się od wszelkich działań powodujących, iż świadczenie usługi reklamowej przez Usługodawcę staje się utrudnione lub uciążliwe, w tym poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Usługodawcy, niezamówionej informacji handlowej (spamu).
 3. Umieszczanie przez Usługobiorcę, w treści lub układzie graficznym Listu Reklamowego i Strony Landing Page jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje (np. treści wulgarnych, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich) jest zakazane.
 4. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu lub ograniczyć dostęp Usługobiorcy do całości lub części usługi reklamowej ze skutkiem natychmiastowym, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany wraz z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w Umowie, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w tym postanowienia § 3 ust. 2, w szczególności:
  • poprzez podanie przez Usługobiorcę w procesie zawierania Umowy lub ustalenia treści i układu graficznego Listu Reklamowego i Strony Landing Page zgodnie z treścią postanowienia § 5 ust. 2 Regulaminu, danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • poprzez dopuszczenie się przez Usługobiorcę innych zachowań uznanych przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Listu Reklamowego oraz Strony Landing Page, jest wyłączona.
 2. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem zapisów postanowień § 6 Umowy, w przypadku braku winy umyślnej Usługodawcy, jest wyłączona.
 3. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • niezawinionego przez Usługodawcę braku ciągłości świadczenia usługi reklamowej, opisanej szczegółowo w postanowieniach § 5 Regulaminu,
  • siły wyższej rozumianej jako kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itp.,
  • działania czynników niezależnych od Usługodawcy bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp.,
  • nieosiągnięcie przez Usługobiorcę planowanych zysków, w związku z zawarciem Umowy.
 4. Usługobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Umowy.

§ 11. REKLAMACJA

 1. Usługobiorca może składać reklamacje w terminie 7 dni od daty stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi reklamowej, o której mowa w postanowieniach § 5 Regulaminu.
 2. Reklamacja może zostać wniesiona przy wykorzystaniu wskazanych w § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu danych Usługodawcy w drodze listu poleconego lub na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: kontakt@jetmail.uk
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 30 Dni roboczych od dnia jej wpływu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca zostanie poinformowany w taki sposób, w jaki zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne, tj. na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 4, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Usługobiorcę wraz ze wskazaniem przyczyny oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2015 r.
 2. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. O dokonanej zmianie Regulaminu oraz o możliwości wypowiedzenia Umowy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu, Usługodawca informuje Usługobiorcę poprzez przesłanie Usługobiorcy treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego dokonane zmiany w drodze listu poleconego na adres Usługobiorcy lub na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Usługobiorcy wskazany w Umowie, na 7 dni przed planowanym wejście w życie tekstu jednolitego Regulaminu. W przypadku niewykonania przez Usługobiorcę prawa do wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania treści Regulaminu, uznaje się, że Usługobiorca zaakceptował tekst jednolity Regulaminu uwzględniający dokonane zmiany. Zmiana treści Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy zgłaszane przez Usługobiorcę w związku z wykonaniem postanowień Umowy i Regulaminu, w tym wszelką korespondencję, Usługobiorca powinien kierować na dane Usługodawcy wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na gruncie Umowy lub Regulaminu, a także w związku z ich wykonywaniem, Strony zgodnie poddają sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.